This is Snot Funny Elements by Ninigoesdigi
This is Snot Funny Patterns by Ninigoesdigi
This is Snot Funny Solids by Ninigoesdigi
Template freebie by Ninigoesdigi